Officier-tweede in bevel

DBDMH/SIAMU / Helihavenlaan 11-15, 1000 Brussel / Brussel

Solliciteren kan tot: 16 Maart 2018

DBDMH/SIAMU

De DBDMH is de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Le SIAMU est le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Oproep tot kandidaatstelling (m/v/x) met het oog op de toewijzing van de mandaat van officier-tweede in bevel (A5) bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Beschrijving

Oproep tot kandidaatstelling (m/v/x) met het oog op de toewijzing van de mandaat van officier-tweede in bevel (A5) bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna DBDMH)

De DBDMH is een is een instelling van openbaar nut van categorie A. Deze instelling is belast met de brandbestrijding en de eerste hulpverlening aan zieke of gewonde personen en hun vervoer naar ziekenhuizen, evenals met de opdrachten die toegewezen zijn aan brandweerdiensten met betrekking tot de civiele veiligheid en de afgifte van adviezen inzake brandpreventie.

Voor zijn operationeel personeel is de DBDMH onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH.

In toepassing van boek IV van voormeld besluit gaat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering over tot een publieke oproep tot kandidaten voor een betrekking die bij mandaat moeten worden ingevuld:

  • de betrekking van officier-tweede in bevel en verantwoordelijke van de Hulpcentrale 100/112 – rang A5.

De effectieve uitoefening van de mandaten is voorzien voor een duur van 5 jaar. De mandaathouder wordt geëvalueerd in de loop van de uitvoering van zijn mandaat.

De kandidaten voor een operationele mandaatbetrekking bij de DBDMH moeten voldoen aan de voorwaarden van artikel 14§2, met uitzondering van de voorwaarde bedoeld onder punt 6° van artikel 14§2 (besluit van 24 augustus 2017) alsook aan de volgende voorwaarden: 

  • minstens negen jaar anciënniteit in het hoger kader bij de DBDMH of in een hulpverleningszone van het land van ministens categorie 3;
  • houder zijn van het brevet OFF3.

Ieder kandidatuurdossier bevat :

De functiebeschrijvingen, de te bereiken doelstellingen, het standaard curriculum vitae en alle informatie over de procedure kunnen verkregen worden bij de directie van Human Resources van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – Secretariaat van de selectiecommissies van de mandaathouders van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (tel. : 02/800.36.43, e-mail : : dvanmerris@sprb.brussels).

De kandidatuur dient, op straffe van nietigheid, toegestuurd te worden aan de Voorzitter van de Directieraad van de DBDMH (Helihavenlaan 11-15, 1000 Brussel), per aangetekend schrijven en onder dubbele gesloten omslag (met vermelding “kandidatuur” – “vertrouwelijk – niet openen”) binnen een termijn van 35 dagen. Die termijn gaat in op de dag die volgt op de bekendmaking van deze vacature in het Belgisch Staatsblad. Bovendien zal de kandidaat op de achterzijde van elke omslag de titel van de betrekking waarvoor hij zich kandidaat stelt, noteren.

In geval van kandidatuur voor meerdere betrekkingen, dient de kandidaat voor elke beoogde betrekking een apart kandidaatuurdossier in te dienen, toegestuurd per aparte zending.

De kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een gesprek met de bevoegde selectiecommissie.

Het gesprek zal bestaan uit:

  • een analyse van het beheersplan, met vraag- en antwoordronde;
  • een assessmentproef (rollenspel) door en in aanwezigheid van een extern selectiekantoor.

De selectiecommissie formuleert voor elke kandidaat een gemotiveerd advies, waarbij zij rekening houdt met:

  • de functiebeschrijving en de mate waarin het profiel van de kandidaat en het resultaat van het gesprek (met inbegrip van de assessment) daarbij aansluiten;
  • de titels en de beroepservaring die de kandidaat kan voorleggen;
  • de afstemming van het beheersplan op de te bereiken doelstellingen en de voorstelling van het plan.

Na afloop van het gesprek en analyse van de kandidatuur, deelt de selectiecommissie de kandidaten in hetzij bij groep A "geschikt", hetzij bij groep B "niet geschikt". In groep A worden de kandidaten gerangschikt.

De Regering benoemt de mandataris uit de "geschikt" verklaarde kandidaten.

Veelgestelde vragen

Bekijk alle vragen